Green Game Pro

Καλλιέργεια Συμπεριφορών Φιλικών προς το Περιβάλλον για Μαθητές  

Έργο

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος θεωρούνται από τις μεγαλύτερες απειλές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρότι πληθαίνουν οι διάφορες κυβερνητικές πολιτικές και δράσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προώθηση ενός φιλικού προς το περιβάλλον τρόπου ζωής, φαίνεται ότι δεν επαρκούν. Επίσης, ενώ οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα της κλιματικής αλλαγής, δεν αναλαμβάνουν πάντα δράση για να αλλάξουν τις συνήθειές τους. Όλα αυτά, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα παιδιά, των οποίων οι περιβαλλοντικές στάσεις διαμορφώνονται σε νεαρή ηλικία. Το GreenGame στοχεύει να υποστηρίξει τα παιδιά στην ανάπτυξη συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον και ενός βιώσιμου τρόπου ζωής, μέσω μιας ψυχοεκπαιδευτικής προσέγγισης σε συνδυασμό με δημιουργικές δραστηριότητες. Στόχος μας είναι να εργαστούμε για να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην εκπαίδευση σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχοι

Το GreenGame περιλαμβάνει ένα σύνολο στοχευμένων παρεμβάσεων για την προώθηση συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον σε παιδιά σχολικής ηλικίας (10-14 ετών). Βασίζεται σε τεχνικές καλλιέργειας της αυτορρύθμισης και του αυτοελέγχου που ενισχύονται από τη χρήση της τεχνολογίας. Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι μαθητές, έτσι ώστε να υιοθετήσουν ένα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής, εδραιώνοντας υψηλό κίνητρο, προθυμία, αυτονομία και δέσμευση και αποτελώντας παράδειγμα για τους συμμαθητές τους

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 

  • Μια ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση για τη ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον που βασίζεται σε τεχνικές και δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και της ενσυνειδητότητας (mindfulness), οι οποίες ενισχύονται από τη χρήση της τεχνολογίας.
  • Ένα καινοτόμο παιχνίδι καλλιέργειας συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον, που στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση του κινήτρου για την αλλαγή συνηθειών, συνδέοντας την αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς με το συνολικό κοινωνικό όφελος.

Επίδραση

Στόχος του έργου είναι να έχει σημαντική επίδραση στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, και σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες μαθητές καλλιεργούν βαθμιαία, αλλά σταθερά, συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον, ενισχύουν τις γνώσεις τους για ενεργό δράση και δεσμεύονται στην αλλαγή συνηθειών με ένα τρόπο που ενισχύεται από τη χρήση της τεχνολογίας. Οι καθηγητές έχουν επίσης την ευκαιρία να αυξήσουν τη δέσμευσή τους σε συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον, να αποκτήσουν γνώσεις, μεθόδους και εργαλεία δημιουργικής διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και σχολεία αυξάνουν τα δίκτυα τοπικής και περιφερειακής συνεργασίας, ενισχύσουν την εμπειρία του προσωπικού τους, καθώς και του διδακτικού έργου τους.

Ταυτόχρονα, και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό και την τεχνογνωσία για να προσφέρουν στους μαθητές τους ευκαιρίες να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση, να ενδυναμώσουν το κίνητρο για υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον και να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Target Groups

Το κοινό-στόχος του προγράμματος είναι εκπαιδευτικοί και μαθητές ηλικίας 10-14 ετών. Άλλες ομάδες στις οποίες στοχεύει έμμεσα το πρόγραμμα είναι: σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές σχολείων και γονείς, οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό κανάλι διάδοσης μάθησης και πληροφοριών και συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν επιλέξει και εκπαιδεύσει καθηγητές, οι οποίοι έχουν αναλάβει την πιλοτική υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο τους.

Εκτός των σχολικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή της παρέμβασης, στόχος είναι το υλικό να αξιοποιηθεί και από άλλους φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μαθητές και ειδικά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση για περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, ΜΚΟ που εργάζονται με παιδιά ή που επιμορφώνουν εκπαιδευτικούς σε περιβαλλοντικά θέματα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσέγγιση ιδρυμάτων που έχουν ως αποστολή την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Αποτελέσματα

R1: Ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα GreenGame για την καλλιέργεια συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον

Το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό αξιοποιεί τεχνικές και μεθόδους που αυξάνουν την επίγνωση και την κριτική σκέψη σε περιβαλλοντικά ζητήματα και την ενσυνειδητότητα. Το υλικό ενισχύεται από τη χρήση της τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, το υλικό δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές όσον αφορά στα περιβαλλοντικά ζητήματα και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για την εφαρμογή στη σχολική τάξη στο οποίο εκπαιδεύονται οι καθηγητές μέσω ασύγχρονου διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar). Για την κατασκευή του εγχειριδίου πραγματοποιήθηκαν focus groups, ώστε να συγκεντρωθούν γνώσεις και εμπειρίες ειδικών στις επτά θεματικές που αποτελούν και στόχο παρέμβασης του προγράμματος: Ανακύκλωση, Εξοικονόμηση Νερού, Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Επαναχρησιμοποίηση, Επιλογή και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον Μέσων Μεταφοράς, Κατάλληλη διαχείριση Μη Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων, Επιλογή και Κατανάλωση «Πράσινων» Προϊόντων. Στην παρέμβαση αξιοποιούνται τεχνικές καλλιέργειας της ενσυνειδητότητας, της κριτικής σκέψης και της ενδυνάμωσης του κινήτρου. Αυξάνοντας την περιβαλλοντική συνειδητότητα στα παιδιά, στόχος είναι να επηρεαστούν θετικά οι οικογένειές τους και η ευρύτερη κοινότητα. Όλο το υλικό: το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων και τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο διατίθενται ηλεκτρονικά και μεταφρασμένα στις γλώσσες των εταίρων, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση μαθητών, εκπαιδευτικών και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου ατόμου ή ομάδας.

R2: GreenGame: Διαδικτυακό παιχνίδι

Η παρέμβαση στη σχολική τάξη συνοδεύεται από ένα διαδικτυακό παιχνίδι που προσφέρεται στους μαθητές, ώστε να ενισχύσουν και να διατηρήσουν νέες συμπεριφορές και συνήθειες φιλικές προς το περιβάλλον. Βασιζόμενο στο ψυχοεκπαιδευτικό υλικό, το διαδικτυακό παιχνίδι περιλαμβάνει τεχνικές ενσυνειδητότητας και αύξησης της επίγνωσης και της κριτικής σκέψης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα με ένα διασκεδαστικό και ευχάριστο τρόπο. Στο παιχνίδι οι μαθητές βοηθούν ένα ήρωα να εκπληρώσει την αποστολή του, που είναι να σώσει το περιβάλλον μέσα από την ολοκλήρωση έργων που έχουν να κάνουν με: την Ανακύκλωση, την Εξοικονόμηση Νερού, την Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Επαναχρησιμοποίηση, την Επιλογή και τη Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον Μέσων Μεταφοράς, την Κατάλληλη Διαχείριση Μη Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων και την Επιλογή και κατανάλωση «Πράσινων» Προϊόντων. Για το σχεδιασμό του διαδικτυακού παιχνιδιού χρησιμοποιήθηκαν: Adobe Animate, ActionScript, HTML5, PHP, MySQL, JavaSctript και CSS. Το παιχνίδι θα μπορεί να παίζεται από διαφορετικούς παίκτες.

R3: GreenGame εγχειρίδιο για τη χρήση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού για τους μαθητές και για τους καθηγητές

Το διαδικτυακό παιχνίδι συνοδεύεται από δυο εγχειρίδια χρήσης: ένα για τους μαθητές και ένα για τους καθηγητές. Και τα δύο θα δοκιμαστούν μαζί με το διαδικτυακό παιχνίδι στην εφαρμογή τους. Το εγχειρίδιο για τους καθηγητές περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με το πως να εισαγάγουν τους μαθητές στη χρήση του παιχνιδιού, πώς να τους υποστηρίξουν κατά την εφαρμογή του, καθώς και πώς να διευκολύνουν τη διαδικασία του αναστοχασμού μετά την ολοκλήρωσή του. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει διάφορα σενάρια που μπορούν να επεξεργαστούν οι μαθητές, οδηγίες για την πιλοτική εφαρμογή του διαδικτυακού παιχνιδιού και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησής του από τους καθηγητές. Στην ηλεκτρονική μορφή του το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό γραπτού κειμένου, εικόνων, βίντεο, ήχων – τραγουδιών κ.λπ.

Το εγχειρίδιο για τους μαθητές είναι ένα κείμενο σύντομης έκτασης που εξηγεί με εύληπτο και κατανοητό τρόπο τις οδηγίες χρήσης του παιχνιδιού και κινητοποιεί τους μαθητές να το δοκιμάσουν.

Τα εγχειρίδια προσφέρονται μεταφρασμένα στις γλώσσες των εταίρων και μαζί με το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα δοκιμαστούν σε τουλάχιστον 25 καθηγητές (5-7 καθηγητές/χώρα) και σε 125 μαθητές (25 μαθητές / χώρα), έτσι ώστε να ελεγχθεί η χρησιμότητα και η πρακτικότητά τους.

Για εκπαιδευτικούς:

Εταίροι

Radosas Idejas - Latvia

Η Creative Ideas είναι μια Λετονική ΜΚΟ που εξειδικεύεται στην άτυπη εκπαίδευση και την πολιτιστική ανάπτυξη. Η Creative Ideas προσφέρει εκπαίδευση και δημιουργικά εργαστήρια σε διάφορες ομάδες-στόχους και στοχεύει στην προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας. Διαθέτει περισσότερα από 40 μέλη και έχει υλοποιήσει πάνω από 20 έργα σε συνεργασία με εταίρους από όλο τον κόσμο. Είναι μέλος διαφόρων εθνικών οργανώσεων και έχει αναλάβει την πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός συνασπισμού ΜΚΟ στο δήμο Balvi στη Λετονία.

UNIAO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR (SCOSME) VALBOM E JOVIM – Πορτογαλία

Το União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim (UFGVJ) είναι μια δημόσια δομή στον Δήμο Gondomar της Πορτογαλίας με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκους. Στις διάφορες αρμοδιότητές της, όπως έχουν θεσπιστεί από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβάνονται έργα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, την κατάρτιση και την κοινωνική ένταξη. Η UFGVJ έχει στο προσωπικό της 70 άτομα και παρέχει υπηρεσίες που απευθύνονται σε ηλικιωμένους ενήλικες, μαθητές, άνεργους και νέους σε διάφορους τομείς, όπως: ο αθλητισμός, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική.. Η περιοχή είναι γνωστή για την κατασκευή περίτεχνων κοσμημάτων από χρυσό και η πόλη Gondomar αναφέρεται και ως η «Πρωτεύουσα του Χρυσού».

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi – Πολωνία

Το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Επιστημών στο Λοτζ (AHE) είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία, που προσφέρει προγράμματα BA, MA, MSc, PHD σε διάφορα αντικείμενα και ειδικότητες σπουδών. Το AHE διαθέτει 20 προγράμματα σπουδών, κάποια εκ των οποίων διδάσκονται στα αγγλικά. Το πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται σε διαρκή ενημέρωση και ανανέωση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το AHE είναι το 5ο πιο δημοφιλές ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Πολωνία και έχει περίπου 200 μόνιμους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών, καθηγητών, ειδικευόμενων καθηγητών και βοηθητικού προσωπικού. Το AHE δίνει έμφαση στην προαγωγή της δημιουργικότητας, των καινοτόμων μεθοδολογιών διδασκαλίας και την ηλεκτρονική μάθηση και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ηλεκτρονική μάθηση μέσω της πλατφόρμας του Πολωνικού Εικονικού Πανεπιστημίου. Αποστολή του AHE είναι η δημιουργική μάθηση που ενισχύεται με πλήθος εργαστηρίων, ενώ επίσης διαθέτει τη δική του τεχνολογική κοιτίδα, μέσω της οποίες οι φοιτητές μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να αυξήσουν τις δυνατότητες διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Το AHE είναι ένα διεθνές πανεπιστήμιο, που συμμετέχει σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού, προσκαλεί συχνά καθηγητές από το εξωτερικό και υποδέχεται σταθερά φοιτητές από άλλες χώρες. Το AHE έχει επίσης

DEP INSTITUT SL – Ισπανία

Το ινστιτούτο DEP είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην κοινωνική έρευνα, το μάρκετινγκ, τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό και την επαγγελματική συμβουλευτική. Διαθέτει πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 100 ερευνητικά και συμβουλευτικά έργα που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Διαθέτει έναν ειδικό τομέα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Έργων που υλοποιείται σε συνεργασία με δήμους, σχολεία και μαθητές διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης, προσφέροντάς τους υπηρεσίες και καθοδήγηση. Το Ινστιτούτο DEP διαθέτει στο προσωπικό του 13 άτομα που εξειδικεύονται στην Κοινωνιολογία, τις Πολιτικές Επιστήμες, την Ψυχολογία, την Ψυχοπαιδαγωγική, την Παιδαγωγική και την Πληροφορική.

Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, ΙΕΘΣ – Ελλάδα

Το ΙΕΘΣ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992 από τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΣ). Διαθέτει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση και την εφαρμογή καινοτόμων παρεμβάσεων στον τομέα της ψυχικής υγείας και της αλλαγής συμπεριφοράς, με βάση το γνωστικό συμπεριφοριστικό μοντέλο θεραπείας. Ανάμεσα στις κύριες δραστηριότητές του είναι: • εκπαίδευση για επαγγελματίες ψυχικής υγείας • θεραπεία για το ευρύ κοινό (πρόσωπο με πρόσωπο, διαδικτυακά, ομάδες) • δημοσιεύσεις και υλικό αυτοβοήθειας για ψυχολογικές δυσκολίες • παρεμβάσεις για τη δημόσια υγεία, όπως πρόληψη και διακοπή καπνίσματος, διατροφικές διαταραχές στους νέους, εθισμός σε ουσίες, • έρευνα. Το ΙΕΘΣ απασχολεί 3 άτομα ως μόνιμο προσωπικό και έχει στη διάθεση του πάνω από 110 εξωτερικούς συνεργάτες, ειδικευμένους στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση. Κάθε χρόνο προσφέρει κατάρτιση σε περισσότερους από 200 ειδικούς, 9.000 συνεδρίες ατομικής θεραπείας και συνεργάζεται με περισσότερους από 400 νέους και ενήλικες σε προγράμματα για τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και ευεξίας και την αλλαγή συμπεριφοράς. Διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσα από την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας όπως ISON και αξιολόγηση 360°.

Αρσάκειο Πάτρας – Ελλάδα

Το Αρσάκειο Πάτρας είναι ένα από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, το οποίο ιδρύθηκε το 1891 και έκτοτε συνεχίζει να συμβάλει ενεργά στην ελληνική εκπαίδευση. Είναι ένα σύγχρονο σχολείο που χτίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο σχολείο της Δυτικής Ελλάδας για δύο συνεχόμενες χρονιές. Το σχολείο έχει περίπου 100 μαθητές και 27 καθηγητές, οι οποίοι διδάσκουν όλα τα μαθήματα, αξιοποιώντας την τεχνολογία, όπως: το Google Classroom και ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τη βελτίωση της μάθησης. Επιπλέον, υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εργαστήριο προσομοίωσης κατασκευής οχημάτων Formula 1. Επιπλέον, διαθέτει ένα αυτόνομο Κέντρο Επιστημών που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς της περιοχής.

Contact

info@greengamepro.eu

EN Co-Funded by the EU_POS

 

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά.

en_USEnglish